Algemene voorwaarden Weiss –Druck GmbH & Co.KG, Hans-Georg-Weiss-Str. 7, D-52156 Monschau-Imgenbroich

Stand: Juli 2012

1. Gebruikte definities

In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid:

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden;

Opdrachtnemer: de vennootschap naar Duits recht Weiss-Druck GmbH & Co.KG, gevestigd en kantoorhoudende te D-52156 Monschau aan de Hans-Georg-Weiss-Str. 7, die een opdracht heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

 

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

Algemene (inkoop)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

3. Offertes

3.1 Alle al dan niet met offerte aangeduide prijsopgaven, begrotingen, voorcalculaties of soortgelijke mededelingen van de opdrachtnemer, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

3.2 Een offerte althans mededeling als hiervoor onder 3.1 omschreven verplicht de opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. Het contract is afgesloten wanneer de opdrachtnemer de aanvaarding van de van de opdracht binnen 3 weken schriftelijk bevestigd heeft of de levering binnen deze termijn is uitgevoerd.

4. Afsluiten van het contract

4.1. Alle overeenkomsten dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Dit geldt ook voor nevenafspraken en toezeggingen alsmede voor contractswijzigingen achteraf. Verklaringen van bemiddelaars dienen om rechtsgeldig te zijn, schriftelijk door de opdrachtnemer te worden bevestigd;

4.2. Voor de overdracht van rechten en plichten van de opdrachtgever uit het contract is de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer vereist;

4.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in het kader van overeenkomsten aangaande regelmatig terugkerende werkzaamheden (periodieke werkzaamheden) losse/tussentijdse verstrekte opdrachten op grond v an een belangrijke reden welke, bijvoorbeeld, van doen heeft met inhoud, afkomst of technische vorm, niet danwel slechts gedeeltelijk uit te voeren. De opdrachtgever wordt omtrent het voorgaande onverkort geinformeerd. In geval zich herhaling van het hiervoor gestelde voordoet heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst onmiddellijk op te zeggen en heeft hij bovendien het recht een schadevergoeding te vorderen welke verband houdt met de onmiddellijke opzegging van de overeenkomst. 

5. Voorwerk en wijzigingen in de overeenkomst

5.1 Indien de levering om redenen waarvoor de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is niet doorgaat danwel indien de levering overeenkomstig de overeenkomst later dan 4 maanden na de afsluiting van het contract plaatsvindt, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om zijn prijzen dienovereenkomstig te wijzigen wanneer na afsluiting van het contract kostendalingen of –verhogingen, met name door het toedoen van tariefovereenkomsten of veranderingen van de materiaalprijzen dan wel anderszins, zijn opgetreden;

5.2 Wijzigingen nadat de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gesloten op verzoek van de opdrachtgever worden aan de opdrachtgever doorberekend. Daarbij kunnen eveneens de kosten van de machinestilstand aan de opdrachtgever worden doorberekend. Als wijzigingen achteraf gelden ook herhalingen van proefdrukken, die door de opdrachtgever vanwege geringe afwijking van het voorbeeld verlangd worden;

5.3 Schetsen, ontwerpen, proefafdrukken, voorbeelden en voorwerken die op verzoek van de opdrachtgever vervaardigd werden, worden tegen kostprijs in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Terzake schetsen, ontwerpen, proefafdrukken, voorbeelden en voorwerken behoudt de opdrachtnemer zich zijn eigendoms- en auteursrechten voor. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden toegankelijk worden gemaakt en moeten op zijn verzoek worden teruggezonden;

5.4 De opdrachtnemer zal binnen de grenzen van het redelijke meewerken aan door de opdrachtgever verzochte wijzigingen indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

6. Prijs

6.1 De door de opdrachtnemer gehanteerde prijzen worden vermeld in euro (€) en zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen;

6.2 De prijs die de opdrachtnemer voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties;

6.3 De prijzen van de opdrachtnemer gelden af fabriek (EXW Monschau) en omvatten geen verpakking, vrachtkosten, portokosten, verzekeringskosten en overige verzendkosten tenzij anders door de opdrachtnemer is aangegeven.

6.4 De in de offerte van de opdrachtnemer genoemde prijzen gelden onder het voorbehoud dat de opdrachtgegevens die aan de afgifte van de offerte ten grondslag zijn gelegd, niet gewijzigd worden;

7. Betaling

7.1 Algehele betaling (netto prijs vermeerderd met omzetbelasting) dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als hiervoor bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist;

7.2 De opdrachtnemer is bevoegd van de opdrachtgever een gepaste aanbetaling te verlangen;

7.3 De opdrachtnemer is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proefdrukken;

7.4 Eventuele kortingen of vergoedingen komen bij insolventie, een betalingsachterstand of een gerechtelijke invordering te vervallen. Deze rechtsgevolgen treden in werking op de 31e dag na de factuurdatum;

7.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel is bedoeld, is deze wegens vertraging in de voldoening van het verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente danwel indien van toepassing de wettelijke rente verschuldigd;

7.6 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel is bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met wettelijke (handels)rente gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau’s. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van             € 250,--;

7.7 Wanneer verhaal van de vordering in gevaar komt vanwege een verslechtering van de vermogenspositie kan de opdrachtnemer een vooruitbetaling en een onmiddellijke betaling van alle openstaande rekeningen en nog niet opeisbare rekeningen verlangen. Bovendien heeft de opdrachtnemer in dat geval het recht tot opschorting van levering van nog niet geleverde goederen alsmede het recht lopende opdrachten stop te zetten. De opdrachtnemer heeft dezelfde rechten als de opdrachtgever in gebreke is met de betaling van de rekeningen. Aanspraken op schadevergoeding zijdens opdrachtgever zijn in voormelde gevallen uitgesloten.

7.8 De opdrachtnemer pleegt kredietverzekeringen te sluiten terzake transacties met opdrachtgevers, waarbij door de verzekeraar tot een zekere limiet dekking wordt verleend. Op de grondslag van deze kredietlimiet wordt de opdracht door opdrachtnemer aangenomen. Ingeval de dekkingsgraad/limiet terzake een specifieke opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst met die specifieke opdrachtgever in negatieve zin mocht wijzigen, dan verplicht die opdrachtgever zich ertoe met opdrachtnemer in overleg te treden omtrent een voldoenende oplossing voor de alsdan ontstane situatie. Komt het niet tot een voor beide partijen voldoenende oplossing, dan staan de opdrachtnemer onverkort de rechten van artikel 7.7 ter beschikking.

7.9 De opdrachtgever heeft slechts bevoegdheid tot verrekening indien hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens opdrachtnemer. De opdrachtgever is daarnaast alleen bevoegd te verrekenen ten aanzien van een onbetwiste of vastgestelde vordering.

8. Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent;

8.2 De opdrachtnemer is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren;

8.3 De wijze van verzending en het transportmiddel geschiedt volgens de keuze van de opdrachtnemer. Leveringstermijnen zijn alleen geldig indien zij door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd. Bij wijzigingen in het contract of de opdracht moet er tegelijkertijd een nieuwe leveringstermijn worden overeengekomen. Indien dit niet is gebeurd is de oorspronkelijke leveringstermijn niet bindend en kan de opdrachtnemer daar niet door de opdrachtgever aan worden gehouden. De vervulling van de leveringsverplichting veronderstelt een tijdige en reglementaire vervulling van de verplichtingen van de opdrachtgever, met name het volledig overleggen van de te overhandigen documenten en gegevens, de ontvangst van een eventuele overeengekomen vooruitbetaling of het leveren van een noodzakelijke, door de opdrachtgever of een derde te leveren prestatie;

8.4 Indien de opdrachtnemer met zijn prestaties in verzuim raakt dan moet hem allereerst een gepaste uiterste termijn worden verleend. Na het aflopen van deze uiterste termijn staat het de opdrachtnemer vrij alsnog van het contract af te zien zonder toekenning van een schadevergoeding aan de opdrachtgever anders dan de eigen prestatie onder aftrek van het door opdrachtnemer tevergeefs gebruikte materiaal. De opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor schade die ook bij een tijdige prestatie zou zijn ontstaan;

8.5 Overmacht, oproer, staking en bedrijfsstoringen van personeel van de opdrachtnemer en of derden verlengen de leveringstermjinen met de duur van de door deze omstandigheden veroorzaakte vertraging in de levering.  De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade;

8.6 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de te leveren zaken niet na eerste verzoek van de opdrachtnemer bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen;

8.7 Iedere levering van zaken door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten;

8.8 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer inclusief transmissie van data via het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van de opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangsbewijs blijkt. De opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid. De koopwaar is verzekerd volgens de expeditievoorwaarden van de transporteur. De opdrachtnemer sluit alleen een bijzondere transportverzekering af op uitdrukkelijke aanwijzing en kosten van de opdrachtgever. Indien het transport vertraging ondervindt om redenen waarvoor de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, dan gaat het risico voor de tijd van de vertraging over op de opdrachtgever;

8.9 De opdrachtnemer is niet belast met opslag van te leveren zaken tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Overeengekomen opslag geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

9. Door de opdrachtgever aangeleverd materiaal

9.1 De opdrachtnemer heeft met betrekking tot de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, gegevensdragers, manuscripten, grondstoffen en overige voorwerpen een retentierecht op deze zaken tot aan de volledige betaling van alle vorderingen uit de zakelijke relatie met de opdrachtgever;

9.2 Indien de opdrachtgever met de opdrachtnemer is overeengekomen dat de opdrachtgever materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De opdrachtgever zal hiertoe instructies aan de opdrachtnemer vragen;

9.3 De opdrachtnemer is niet gehouden de van de opdrachtgever ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of verwerking op geschiktheid, hoedanigheid en hoeveelheid te controleren. Elke aansprakelijkheid hieruit wordt uitdrukkelijk afgewezen door de opdrachtnemer. Indien de aangeleverde goederen niet juist, onvolledig of onvoldoende worden aangeleverd dan kunnen de bijzondere kosten die daardoor voor de opdrachtnemer ontstaan, aan de opdrachtgever worden doorberekend. Bewijsexemplaren kunnen zonder mededeling aan de opdrachtgever in geringe hoeveelheden door de opdrachtnemer worden achtergehouden;

9.4 Bij het ter beschikking stellen van papier of karton door de opdrachtnemer gaat het afval door onvermijdelijk uitschot bij drukvoorbereiding en doordrukken door toedoen van bijsnijding, uitstansen en dergelijke in eigendom over op de opdrachtnemer. Verpakkingsmateriaal dient door de opdrachtgever te worden teruggenomen;

9.5 Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer tekeningen of overig niet gedigitaliseerd materiaal ter beschikking stelt, worden de kosten voor de vervaardiging van digitale gegevens voor het verdere drukproces afzonderlijk in rekening gebracht.

10. Verpakking

De verpakking geschiedt volgens keuze van de opdrachtnemer. Ze wordt tegen kostprijs in rekening gebracht bij de opdrachtgever en niet teruggenomen. Europallets worden bij de desbetreffende levering omgewisseld. Indien de omwisseling niet plaatsvindt, worden de kosten van de pallets bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

 11. Klachten, afname, afnamevertraging

11.1 De opdrachtgever moet het in overeenstemming zijn met het contract van de door de hem aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, gegevensdragers en gegevens van tevoren uitvoerig controleren. De ontvangst ervan wordt bevestigd zonder overname van het risico voor de juistheid van de bestanden en de als geleverd aangeduide hoeveelheid. Bij aangeleverde gegevens controleert de opdrachtgever de aan de papiersoort en drukmotief aangepaste overvulling vóór de overdracht van de gegevens aan de opdrachtnemer. Door foutieve gegevens veroorzaakte plaatfouten, machinestilstanden alsmede kosten voor de bewerking van foutieve gegevens komen ten laste van de opdrachtgever. Op uitdrukkelijk verzoek kan de controle door de opdrachtnemer worden overgenomen. De hiermee gemoeide tijd wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Fouten op grond van door de opdrachtgever niet correct aangeleverde gegevens liggen buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De vlakdekkingssom bij aangeleverde gegevens voor de vier kleuren moet bij de krantdruk overeenkomen met de actuele standaarden van de IFRA. Bij accident- en boogdruk gelden de richtwaarden van ISO 12647-2 (offsetdruk);

11.2 Door de opdrachtnemer veroorzaakte zetfouten worden gratis gecorrigeerd. Wijzigingen waar de opdrachtnemer ten gevolge van onleesbaarheid van het manuscript geen schuld aan heeft of die in afwijking van het drukvoorbeeld noodzakelijk zijn, met name correcties door bestellers of auteurs, worden door de opdrachtnemer overeenkomstig de daaraan bestede werktijd in rekening gebracht. Een aanspraak van de opdrachtgever op toepassing van de oude respectievelijk nieuwe spelling moet speciaal worden overeengekomen;

11.3 De opdrachtgever moet in overeenstemming met het contract van de hem ter correctie toegezonden voor- en tussenproducten, gegevens alsmede de geleverde waren uitvoerig en terstond controleren. Daarna moeten correctieafdrukken, proefdrukken, proofs of controlemiddelen, drukrijp verklaard door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden teruggegeven. De opdrachtnemer moet de waar overeenkomstig de correctieafdrukken, proefdrukken, proofs of controlemiddelen (overeengekomen hoedanigheid) vervaardigen. Van een gebrek is alleen sprake, wanneer in de op de drukrijpverklaring aansluitende vervaardigingsprocedure fouten ontstaan zijn of herkend konden worden. Hetzelfde geldt voor alle overige verklaringen van de opdrachtgever van vrijgave voor verdere vervaardiging. De plicht van de opdrachtgever tot onderzoek van de geleverde waar bestaat ook, wanneer voorbeelden, uitvalvoorbeelden, proefvellen of bewijsstukken overhandigd zijn.

Voor telefonisch opgegeven wijzigingen is schriftelijke bevestiging nodig. Bij wijziging na goedkeuring van de druk komen alle onkosten inclusief de kosten van de machinestilstand ten laste van de opdrachtgever;

11.4 Bij reproducties in alle drukprocedures kan niet worden gereclameerd over geringe afwijkingen van het origineel. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen proefdrukken, kleurenbindende proofs en oplagedruk. Met name bij gekleurde reproducties gelden de actuele mediastandaarden zoals van tevoren vastgelegd overeenkomstig het Bundesverband Druck en Medien e.v. (in de meest actuele versie);

Bij proefdrukken en kleurenbindende proofs die niet overeenkomstig de standaarden zijn, wordt volgens de meegeleverde controlemiddelen (digital proofs, laserdrukken etc.) en de voor het bedrijf gebruikelijke drukstandaarden geprobeerd om een optimaal resultaat te behalen;

11.5 Voor lichtechtheid, veranderlijkheid en afwijkingen van de kleuren en bronzen alsmede voor de hoedanigheid van gommering, lakaanbrenging, impregnering etc. is de opdrachtnemer slechts in zoverre aansprakelijk, als gebreken van de materialen vóór de gebruikmaking daarvan bij deskundige controle objectief herkenbaar waren. Voor door het materiaal veroorzaakte afwijkingen is de opdrachtnemer evenwel niet aansprakelijk, wanneer de opdrachtgever voor hem bepaald heeft dat deze materialen gebruikt moesten worden;

11.6 Voor zover bepaalde speciale werkzaamheden, zoals inbindingen van kunststof, bijzondere bindingen, ook spiraalbrochures, cellofanering, lakaanbrenging, gommering, impregnering etc., door een derde firma werden uitgevoerd, gelden de voorwaarden onder artikel 11.5 dienovereenkomstig;

11.7 De opdrachtgever is in het zakelijke verkeer verplicht om de waar onmiddellijk na de ontvangst van de mededeling van de beschikbaarstelling op de overeengekomen afnameplaats te onderzoeken en evidente gebreken binnen een termijn van 3 dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van de beschikbaarstelling schriftelijk kenbaar maken. Wordt de waar verzonden, dan moet de opdrachtgever onmiddellijk na de aankomst van de waar het onderzoek uitvoeren en binnen drie dagen na de aankomst van de waar evidente gebreken schriftelijk kenbaar maken. Zo niet, dan geldt de prestatie als overeenkomstig het contract en kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op wanprestatie;

11.8 De opdrachtgever is verplicht om de waar binnen 3 dagen na de ontvangst van de mededeling van de beschikbaarstelling af te nemen. In geval van niet afnemen kan de opdrachtnemer gebruik maken van zijn wettelijke rechten. Indien de opdrachtnemer schadevergoeding verlangt, dan bedraagt deze 15% van de overeengekomen koopprijs. Het schadebedrag moet hoger of lager worden gesteld, wanneer de opdrachtnemer een hogere of de opdrachtgever een lagere schade aantoont;

11.9 Indien de opdrachtgever bij terechte reclamaties alsnog een deugdelijke nakoming verlangt, dan kan de opdrachtnemer naar eigen keuze het gebrek verhelpen of een gebreksvrije zaak leveren. Hierbij heeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding. De aansprakelijkheid voor gevolgschade wegens gebreken en voor gederfde winst wordt uitgesloten, tenzij de opdrachtnemer of degenen die plaatsvervangend voor hem aan zijn verplichtingen voldoen, opzet of grove nalatigheid ten laste valt. Bij de vervaardiging van advertenties is de vermindering beperkt tot de evenredige vervaardigingskosten van de advertentie en de aangetoonde meerkosten van de opdrachtgever voor administratie en verkoop. Indien een andere drukzaak een gebrek vertoont, dan is de vermindering beperkt tot de kosten die ontstaan voor de vervaardiging van een halve pagina van deze drukzaak en tot de aangetoonde meerkosten van de opdrachtgever voor administratie en verkoop. Bij meerdere gebreken is het aantal van de door de gebreken getroffen halve pagina's de grondslag voor de berekening van de vermindering. Indien de opdracht loonveredelingswerkzaamheden of verdere verwerking van drukproducten tot voorwerp heeft, dan is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade aan het te veredelen of verder te verwerken product, voor zover de schade niet opzettelijk of op grof nalatige wijze veroorzaakt werd;

11.10 Gebreken van een deel van de waar geven geen recht op reclamering over de totale levering, tenzij de gedeeltelijke levering voor de opdrachtgever geen belang heeft;

11.11 Voor afwijkingen in de hoedanigheid van het ingezette materiaal is de opdrachtnemer alleen aansprakelijk ten bedrage van de eigen aanspraken jegens de desbetreffende toeleverancier. In een dergelijk geval is de opdrachtnemer bevrijd van zijn aansprakelijkheid, wanneer hij zijn aanspraken jegens de toeleverancier aan de opdrachtgever afstaat. De opdrachtgever neemt de overdracht hierbij aan. De opdrachtnemer is aansprakelijk als een borgsteller, voor zover aanspraken jegens de toeleverancier door schuld van de opdrachtnemer niet bestaan of zulke aanspraken niet doorgezet kunnen worden; 

11.12 Over meer- of minderleveringen tot 5% van de bestelde oplage kan niet gereclameerd worden. Berekend wordt de geleverde hoeveelheid. Het percentage wordt bij bijzonder moeilijke drukken alsmede bij oplages van tot 10.000 exemplaren verhoogd tot 10%. Bij leveringen uit speciale papiervervaardigingen onder 1.000 kg wordt het percentage verhoogd tot 20%, beneden 2.000 kg tot 15%.

12. Bewaring, verzekering

12.1 Voorbeelden, grondstoffen, gegevensdragers en andere tot hergebruik dienende voorwerpen, zoals half- en afgewerkte fabricaten (ook prospectussen, bijlages etc.) inclusief eventuele aan de opdrachtgever toebehorende restmaterialen worden alleen na voorafgaande overeenkomst en tegen bijzondere vergoeding boven het tijdstip van uitlevering uit of meer dan 14 dagen lang (bijlagen) na beëindiging van de opdracht (uitgave) bewaard. Hetzelfde geldt voor gegevens. Voor beschadiging, vernieling, teloorgang en verlies is de opdrachtnemer alleen aansprakelijk bij opzet of grove nalatigheid;

12.2 De hierboven aangeduide voorwerpen en/of gegevens worden tot aan het tijdstip van uitlevering zorgzaam behandeld;

12.3 Indien de hierboven aangeduide voorwerpen verzekerd mochten worden, dan moet de opdrachtgever zelf zorg dragen voor de verzekering;

13. Duurovereenkomsten; periodieke werkzaamheden

13.1 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt;

13.2 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt;

13.3 Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabricaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van een uitgave;

13.4 Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende brief worden opgezegd;

13.5 Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken;

14. Auteursrechten, etc

14.1 De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s,films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Duitse auteurswetgeving of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken;

14.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is de opdrachtnemer bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de opdrachtnemer door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal de opdrachtnemer de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren;

14.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft de opdrachtnemer steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld;

14.4 De door de opdrachtnemer volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor de opdrachtnemer bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd;

14.5 De door de opdrachtnemer voor de vervaardiging van het contractproduct ingezette bedrijfsvoorwerpen, met name gegevens, gegevensdragers, drukplaten en staande zetsels blijven eigendom van de opdrachtnemer en worden niet uitgeleverd;

14.6 De opdrachtgever verkrijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Duitse auteurswetgeving of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

15. Naamsvermelding opdrachtnemer

De opdrachtnemer kan op de contractproducten met toestemming van de opdrachtgever op gepaste wijze verwijzen naar zijn firma. De opdrachtgever kan deze toestemming alleen weigeren, wanneer hij hierbij een overwegend belang heeft.

16. Aansprakelijkheid

16.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs;

16.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren;

16.3 De opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever;

16.4 Indien de opdrachtnemer terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en de opdrachtnemer alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen;

17. Plaats van vervulling, bevoegd forum, toepasselijk recht, rechtsgeldigheid

17.1 Plaats van vervulling is de zetel van de opdrachtnemer.

17.2 Voor alle huidige en toekomstige aanspraken uit de zakelijke relatie met volledige kooplieden inclusief wissel- en chequevorderingen is uitsluitend bevoegd forum de zetel van de opdrachtnemer.

17.3 Hetzelfde bevoegde forum geldt, wanneer de opdrachtgever geen algemeen bevoegd forum in het binnenland heeft, na het afsluiten van het contract zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats uit het binnenland verplaatst of wanneer zijn woonplaats of gewoonlijke verblijfplaats op het tijdstip van het indienen van de klacht niet bekend is. Voor het overige geldt bij aanspraken van de opdrachtnemer jegens de opdrachtgever diens woonplaats als bevoegd forum.

17.4 De juridische relaties tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer zijn onderworpen aan de Overeenkomst van de Verenigde Naties aangaande contracten over de internationale koop van waren van 11-04-1980 (UN-Kooprecht). Vragen met betrekking tot onderwerpen die niet in deze overeenkomst zijn geregeld of die niet overeenkomstig de principes daarvan kunnen worden beslist, dienen te worden beslist conform het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

17.5 Een eventuele ongeldigheid van één of meerdere bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De partijen zullen in dit geval de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die voor zover toegestaan met het economische doel van de ongeldige bepaling overeenkomt.