Betrokkenheid bij het milieu

Een bedrijf van het kaliber van WEISS-Druck draagt niet alleen een hoge economische en sociale verantwoordelijkheid, maar wij voelen ons ook op bijzondere wijze verplicht tot de bescherming van het milieu. En wij dragen deze verantwoordelijkheid graag en handelen steeds op basis van de meest recente kennis. Het sparen van hulpbronnen, het minimaliseren van emissies, het waterbehoud en een intelligent afvalmanagement nemen bij WEISS van oudsher een belangrijke plaats in. En overal waar wij nog beter kunnen worden, treffen wij maatregelen om onze ecobalans te optimaliseren.

In onze producties betekent milieubescherming het gebruik en regelmatig onderhoud van machines die aan de laatste stand van de techniek voldoen. Dit gaat automatisch gepaard met besparingen in het verbruik van stroom, drukmiddelen en water. WEISS-Druck gebruikt, overal waar mogelijk, recycling-papieren of papieren uit duurzaam bosbeheer. Om het gehalte aan mineraaloliehoudende printkleuren in de toekomst tot een minimum te beperken, nemen wij bovendien deel aan een onderzoeksproject, waarin gezocht wordt naar milieuvriendelijke alternatieve kleuren voor de productie van hoge drukoplagen volgens de heatset-rotatieoffset-procedure.

Milieubescherming betekent bij WEISS-Druck echter ook dat wij bijvoorbeeld onze stroom in een zeer efficiënte blokwarmtekrachtcentrale zoveel mogelijk zelf produceren. Als wij meer energie produceren dan wij nodig hebben, voeden wij hiermee het openbare elektriciteitsnet. De afvalwarmte die automatisch ontstaat bij blokwarmtekrachtcentrales zetten wij met behulp van speciale techniek om in kou en gebruiken deze vervolgens voor de stroombesparende koeling van onze drukpersen. Regenwater vangen wij op in opvangbekkens en laten wij op natuurlijke wijze in ons terrein infiltreren. En in de riolering komt van de kant van WEISS-Druck niets anders terecht dan normaal sanitair afvalwater, net zoals dat uit ieder privéhuishouden komt.

Emissies

Voor afdrukken met hoge kwaliteit zijn machines vereist die nooit geheel emissieloos functioneren. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar deze emissies te neutraliseren en daarmee zo milieuvriendelijk mogelijk om te gaan. Met name rotatieoffsetmachines, die volgens de heatset-methode werken, zoals ook WEISS-Druck deze hanteert, zijn onderhevig aan een speciale controle. Ze moeten volgens de wet op bescherming tegen emissies (Bundesimmissionsschutzgesetz, BImSchG) bij de nieuwe installatie door een onafhankelijk, extern testinstituut goedgekeurd en om de drie jaar voor verder gebruik geautoriseerd worden. De reden: de machines werken met drogers om printkleur en -lak op het papier te fixeren. Bij het drogingsproces ontstaan toxische gassen, die pas door complex „naverbranden“ onschadelijk worden. WEISS-Druck controleert de functionaliteit van de installaties voor de „thermische naverbranding“ (TNV) permanent en zeer precies. De steeds weer vernieuwde controlestempel is een garantie voor het feit dat er van onze drukpersen geen schadelijke emissies in het milieu terechtkomen.

Afval

Verantwoordelijk afvalmanagement betekent bij WEISS-Druck op de eerste plaats het vermijden van afval, op de tweede plaats het hergebruiken van afval en pas op de derde plaats het verwijderen van afval. Daarvoor gebruiken wij allereerst grond- en, hulpstoffen zo zuinig mogelijk. Afval die ondanks alles ontstaat, wordt bij WEISS zorgvuldig gesorteerd en via verschillende recycling-processen afgevoerd. Pas daarna vindt de verwijdering plaats van wat er aan het einde overblijft.

Waterbeheerswet

Bescherming van natuurlijke wateren en de riolering: bij WEISS-Druck een must! Ondanks het grote bedrijfsterrein komen er bij ons geen ongecontroleerde watermassa's voor. Grote hoeveelheden regenwater, zoals die op de dakoppervlakken van onze gebouwen kunnen ontstaan, worden in regenopvangbekkens – vijvers die aan het onderste einde van het terrein van fabriek II zijn aangelegd – afgevoerd. Van daaruit kunnen ze langzaam en zonder erosie in het grondwater filtreren. Uit deze vijvers wordt trouwens in geval van brand geen water genomen. Mocht er een brand ontstaan, dan komt het bluswater uit de talrijke brandkranen die overal op het bedrijfsterrein na overleg met de brandweer zijn opgesteld.

Blokwarmtekrachtcentrale (BWKC)

WEISS-Druck dekt een groot deel van zijn stroombehoefte uit eigen bronnen: in het jaar 2014 hebben wij een blokwarmtekrachtcentrale in gebruik genomen. Daarmee produceren wij zoveel stroom dat omgerekend 9.400 privéhuishoudens van energie worden voorzien.

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Het energiebeleid van Weiss-Druck is gericht op verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency en het energieverbruik.

Om de energiedoelstellingen te behalen heeft Weiss-Druck een energiemanagementsysteem ingevoerd volgens de norm ISO 50001.

Onze energieprocessen voldoen aan de eisen van de internationaal erkende ISO-norm en leiden tot verbetering van het systematisch energiebeheer.

TÜV-Rheinland heeft in de herfst van 2014 een certificeringsaudit uitgevoerd en het ISO 50001 certificaat aan Weiss-Druck verstrekt.

Het energiemanagementsysteem stelt Weiss-Druck in staat om haar verplichtingen ingevolge het beleid na te leven en waar nodig maatregelen te treffen om de energieprestaties voortdurend te verbeteren.

Het waarmerk van de Forest Stewardship Council ® (FSC ®) markeert houtproducten uit een milieuvriendelijk, sociaal aanvaardbaar en economisch draagkrachtig beheer van de bossen. Dit geldt voor de hele "productieketen" Hout, dus ook voor drukpapier, en wordt door geaccrediteerde certificeerders gecontroleerd.

Met verschillende modellen klimaatbescherming maakt Naturoffice het een drukkerij als WEISS-Druck mogelijk haar drukwerkklanten CO2-neutraal vervaardigd drukwerk aan te bieden. Daarbij staat de vaststelling van de „CO2-voetafdruk“ en de compensatie ervan door de ondersteuning van klimaatbeschermende projecten centraal.

De Blaue Engel is het oudste milieukeurmerk ter wereld. Met betrekking tot de bescherming van hulpbronnen worden papier en de daaruit vervaardigde drukproducten onderscheiden. Het is ook van belang de onschadelijkheid van verbruiksmaterialen zoals kleuren en lakken te documenteren.

Als alternatief voor de organisatie FSC ® houdt het Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes ™ (PEFC ™) zich bezig met duurzaam bosbeheer. Daarbij staat de internationale, nationale en regionale aanpak rondom de "productieketen" Hout centraal.